Obchodné podmienky


Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku prostredníctvom webstránky www.autoblsak.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: Mega Traffic, s.r.o., Dúbravka 256/14, Sebedražie 972 05. IČO 48022519, DIČ 2024180642. Tel. 0902 539 176, e-mail: [email protected]. Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31190/R.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.


Objednávka a uzavretie zmluvy

Predmetom predaja je predaj služieb – topovanie inzerátu na webstránke predávajúceho a predaj vstupeniek na podujatia. Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho prostredníctvom webstránky. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

Ceny služieb / tovaru

Všetky ceny služieb a vstupeniek sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH.

Službou sa rozumie topovanie inzerátu na webstránke predávajúceho. To znamená, že kúpou tejto služby bude inzerát kupujúceho prednostne zobrazovaný pred ostatnými inzerátmi. Topovanie inzerátu je platné 7 dní od zakúpenia tejto služby. Po uplynutí tejto lehoty bude inzerát zobrazovaný v bežnom poradí.

V prípade topovania inzerátov platí pravidlo, že prednostne sa zobrazuje ten inzerát, pre ktorý bola táto služba neskôr aktivovaná (najnovší inzerát sa zobrazuje najskôr). V prípade, ak si kupujúci zaplatí službu topovania inzerátu, počet dní topovania sa sčítava.

Cena za topovanie je 2,00 €. Cena vstupeniek je uvedená pri danej vstupenke alebo v objednávacom formulári.

Zverejnenie inzerátu v jednotlivých kategóriách na webstránke predávajúceho je bezplatné. 

 

Platba za služby / tovar

Predávajúci akceptuje platbu za služby topovania inzerátu prostredníctvom krátkej textovej správy – SMS.

V prípade predaja vstupeniek predávajúci akceptuje platbu vopred na základe predfaktúry.

Súčasťou objednávky služby je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednané služby alebo vstupenky.

 

Dodanie služby / tovaru

Služba sa považuje za dodaná dňom, kedy predávajúci zvýhodnil inzerát topovaním.

Vstupenka sa považuje za dodanú dňom, kedy poskytne kupujúcemu vstupenku v elektronickej forme (odoslanú na e-mailovú adresu kupujúceho) alebo kedy kupujúci prevezme vstupenku v tlačenej podobe osobne.


Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má služba / tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú pri používaní záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na služby je 3 mesiace, resp. kým neskončí obdobie, počas ktorého má kupujúci službu zaplatenú. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Ak má služba / tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať službu / tovar, na ktorom zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu služby / tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti služby / tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby  / tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu / tovar za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba / tovar mohla riadne užívať ako služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu služby / tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád službu / tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny služby / tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej služby / tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene časti služby / tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravenej služby / tovaru, výmenou služby / tovaru, vrátením kúpnej ceny služby / tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny služby / tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby / tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby / tovaru za novú službu.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať službu na odborné posúdenie. Ak je služba  / tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

Ak sa poskytnutie služby začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, kupujúci nemá v takomto prípade nárok na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu.

V opačnom prípade môže kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na www.autoblsak.sk/page/odstupenie-od-zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu prístup k využívaniu služby.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, t.j. pri predaji vstupeniek na konkrétny dátum / čas.

 

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.mhsr.sk Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Používame súbory cookie, aby sme pre Vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Naše súbory cookie môžete prijať alebo odmietnuť kliknutím na tlačidlá nižšie. Predvolená možnosť "bez súhlasu" sa uplatňuje v prípade, že sa nevyberie žiadna voľba a odmietnutie neobmedzí vašu používateľskú skúsenosť. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich pravidlách používania súborov cookie, kliknite na tlačidlo „Viac informácií“ nižšie.